AVÍS LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACITAT

Manipulats i Envasats Corona, SL (en endavant “MAENCO”), proveït amb CIF: B-63642243 , adreça C/ Torrent de Can Dansa, Nau 1-B
(Pol Industrial Gualba de Baix) 08474 – GUALBA, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de http://maenco.es/

Amb els límits establerts a la llei, MAENCO no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a MAENCO ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de http://maenco.es/ pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que MAENCO no pot controlar. Per tant, MAENCO no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MAENCO o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de MAENCO.

Així mateix, pel que fa a la política de privacitat MAENCO està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de la pàgina web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) MAENCO, informa els USUARIS d’aquest lloc web, dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en el lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MAENCO es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:
Identitat: MAENCO amb NIF: B-63642243
Adreça: C/ Torrent de Can Dansa, Nau 1-B
(Pol Industrial Gualba de Baix) 08474 – GUALBA   

E-mail: administracion@maenco.es

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Contacte per email: administracion@maenco.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i tractament de les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per MAENCO, tenint en compte les sol·licituds d’informació i / o consultes plantejades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ

MAENCO està legitimat al tractament de dades personals, basant-se el consentiment atorgat per l’interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament General de Protecció de dades personals.

DESTINATARIS

Les dades personals recollides no seran cedides o comunicades a altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la / les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels que s’informi expressament a l’Usuari.

DRETS DELS USUARIS: Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Accés: L’interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L’interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L’interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud de la mateixa).

Pot vostè exercir els seus drets, inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a MAENCO a C/ Torrent de Can Dansa, Nau 1-B
(Pol Industrial Gualba de Baix) 08474 – GUALBA o enviant un correu electrònic a administracion@maenco.es

A més, té vostè dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament MAENCO aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc d’ell mateix.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

No s’elaboren perfils, ni es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.